TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1641 1.000654.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tôn giáo Chính phủ
1642 1.007750.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua UBND tỉnh Điện Biên Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên Nhà ở và công sở
1643 1.008896.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Thư viện
1644 1.008902.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
1645 1.008899.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thư viện
1646 1.008898.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thư viện
1647 1.008895.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Thư viện
1648 1.008901.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Thư viện
1649 1.001642.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tôn giáo Chính phủ
1650 1.001220.000.00.00.H18 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tôn giáo Chính phủ