TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1561 1.009661.000.00.00.H18 Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Đầu tư tại Việt nam
1562 2.002039.000.00.00.H18 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quốc tịch
1563 1.003807.000.00.00.H18 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ
1564 1.003960.000.00.00.H18 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ
1565 2.001225.000.00.00.H18 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Bán đấu giá tài sản
1566 1.003608.000.00.00.H18 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Hoạt động mua bán quốc tế chuyên ngành văn hóa
1567 2.001496.000.00.00.H18 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Hoạt động mua bán quốc tế chuyên ngành văn hóa
1568 1.010194.000.00.00.H18 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (Cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Văn thư và Lưu trữ nhà nước
1569 1.007621.000.00.00.H18 Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên Tài chính doanh nghiệp
1570 1.009403.000.00.00.H18 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Nghệ thuật biểu diễn