TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1551 1.003918.000.00.00.H18 Thủ tục hội tự giải thể UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ
1552 1.003920.000.00.00.H18 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ
1553 2.002400.000.00.00.H18 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập UBND tỉnh Điện Biên Cơ quan nhà nước có liên quan Phòng, chống tham nhũng
1554 2.002385.000.00.00.H18 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên An toàn bức xạ và hạt nhân
1555 2.002118.000.00.00.H18 Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1556 2.001259.000.00.00.H18 Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1557 2.000977.000.00.00.H18 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước - tỉnh Điện Biên Trợ giúp pháp lý
1558 2.000970.000.00.00.H18 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Trợ giúp pháp lý
1559 1.001392.000.00.00.H18 Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1560 2.001148.000.00.00.H18 Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến. UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Hoạt động khoa học và công nghệ