TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1521 1.007748.000.00.00.H18 Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên Nhà ở và công sở
1522 1.003836.000.00.00.H18 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đất đai
1523 1.009659.000.00.00.H18 Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Đầu tư tại Việt nam
1524 2.000592.000.00.00.H18 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên,Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước - tỉnh Điện Biên Trợ giúp pháp lý
1525 2.002395.000.00.00.H18 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện UBND tỉnh Điện Biên Thanh tra huyện Giải quyết tố cáo
1526 2.002394.000.00.00.H18 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Thanh tra tỉnh,Thanh tra Sở Giải quyết tố cáo
1527 2.002396.000.00.00.H18 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Giải quyết tố cáo
1528 2.000395.000.00.00.H18 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đất đai
1529 1.003999.000.00.00.H18 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Công tác thanh niên
1530 1.002720.000.00.00.H18 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ UBND tỉnh Điện Biên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh,Các cơ quan, tổ chức liên quan,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Người có công