TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1511 1.003757.000.00.00.H18 Thủ tục đổi tên hội UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ
1512 1.003879.000.00.00.H18 Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ
1513 2.001217.000.00.00.H18 Thủ tục đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường thủy nội địa
1514 2.000547.000.00.00.H18 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) UBND tỉnh Điện Biên Phòng Tư Pháp,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hộ tịch
1515 2.002189.000.00.00.H18 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hộ tịch
1516 2.000554.000.00.00.H18 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hộ tịch
1517 1.008991.000.00.00.H18 Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc UBND tỉnh Điện Biên Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
1518 1.003002.000.00.00.H18 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Du lịch
1519 2.002381.000.00.00.H18 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên An toàn bức xạ và hạt nhân
1520 1.009922 Thủ tục gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Sở hữu trí tuệ