TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1461 2.002139.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Bán đấu giá tài sản
1462 2.001269.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1463 2.000596.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Trợ giúp pháp lý
1464 1.001565.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Hoạt động khoa học và công nghệ
1465 1.001090.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo Chính phủ
1466 1.001854.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tôn giáo Chính phủ
1467 1.003645.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Văn hóa
1468 1.003676.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Văn hóa
1469 1.003855.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đất đai
1470 1.003907.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đất đai