TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1441 1.004827.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1442 1.000419.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1443 1.000438.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1444 1.002939.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký kinh doanh tại khu (điểm) chợ biên giới UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Xuất nhập khẩu
1445 1.004746.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký lại kết hôn UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1446 2.000513.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hộ tịch
1447 1.004884.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký lại khai sinh UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Hộ tịch
1448 2.000522.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hộ tịch
1449 2.000497.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Phòng Tư Pháp,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Hộ tịch
1450 2.002206.000.00.00.H18 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên Tin học - Thống kê