TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1401 1.004622.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị UBND tỉnh Điện Biên Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa
1402 1.004644.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới UBND tỉnh Điện Biên Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa
1403 1.004648.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa UBND tỉnh Điện Biên Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa
1404 1.004634.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị UBND tỉnh Điện Biên Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa
1405 1.004646.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới UBND tỉnh Điện Biên Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa
1406 2.001590.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ
1407 2.001567.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ
1408 2.000333.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Phổ biến giáo dục pháp luật
1409 2.001457.000.00.00.H18 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
1410 1.004269.000.00.00.H18 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Đất đai