TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1361 2.002313.000.00.00.H18 Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.,Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,Sở Ngoại vụ - tỉnh Điện Biên Hội nghị, hội thảo quốc tế
1362 1.003858.000.00.00.H18 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ
1363 1.003950.000.00.00.H18 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ
1364 2.002312.000.00.00.H18 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.,Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,Sở Ngoại vụ - tỉnh Điện Biên Hội nghị, hội thảo quốc tế
1365 1.004723.000.00.00.H18 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Văn hóa
1366 2.001449.000.00.00.H18 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
1367 2.000815.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND tỉnh Điện Biên Tổ chức hành nghề công chứng,Cơ quan đại diện có thẩm quyền,Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Chứng thực
1368 2.000843.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND tỉnh Điện Biên Tổ chức hành nghề công chứng,Cơ quan đại diện có thẩm quyền,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Chứng thực
1369 2.001008.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chứng thực
1370 2.000992.000.00.00.H18 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chứng thực