TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1331 2.001501.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
1332 2.000518.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Trợ giúp pháp lý
1333 2.001807.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Bán đấu giá tài sản
1334 1.004614.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Du lịch
1335 1.000104.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Gia đình
1336 1.003310.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Gia đình
1337 1.009665.000.00.00.H18 Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Đầu tư tại Việt nam
1338 1.007623.000.00.00.H18 Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên Tài chính doanh nghiệp
1339 1.003838.000.00.00.H18 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Di sản văn hóa
1340 1.003784.000.00.00.H18 Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Văn hóa