TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
121 1.001716.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Hoạt động khoa học và công nghệ
122 2.000221.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
123 2.000229.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
124 2.000873.000.00.00.H18 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên,Chi cục Thú y - tỉnh Điện Biên Thú y
125 1.002338.000.00.00.H18 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Chi cục Thú y - tỉnh Điện Biên Thú y
126 1.003984.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật UBND tỉnh Điện Biên Chi cục Bảo vệ thực vật - tỉnh Điện Biên Bảo vệ thực vật
127 1.002204.000.00.00.H18 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm Y tế dự phòng - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
128 2.000972.000.00.00.H18 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt UBND tỉnh Điện Biên Trung tâm Y tế dự phòng - tỉnh Điện Biên Y tế Dự phòng
129 1.001552.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
130 1.001538.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh