TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1231 2.000908.000.00.00.H18 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND tỉnh Điện Biên Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc Chứng thực
1232 1.010195.000.00.00.H18 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Văn thư và Lưu trữ nhà nước
1233 1.008027.000.00.00.H18 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Du lịch
1234 1.008891.000.00.00.H18 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc UBND tỉnh Điện Biên Sở Xây dựng - tỉnh Điện Biên Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
1235 1.003738.000.00.00.H18 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Di sản văn hóa
1236 1.001822.000.00.00.H18 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Di sản văn hóa
1237 2.002379.000.00.00.H18 Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế). UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên An toàn bức xạ và hạt nhân
1238 1.008028.000.00.00.H18 Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Du lịch
1239 1.002989.000.00.00.H18 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đất đai
1240 2.001622.000.00.00.H18 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Du lịch