TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1221 1.000436.000.00.00.H18 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Lao động
1222 1.009873.000.00.00.H18 Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Việc làm
1223 1.003401.000.00.00.H18 Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
1224 1.000404.000.00.00.H18 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Tư vấn pháp luật
1225 1.003900.000.00.00.H18 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp Tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Tổ chức phi chính phủ
1226 1.002211.000.00.00.H18 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
1227 2.000950.000.00.00.H18 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Phổ biến giáo dục pháp luật
1228 2.002383.000.00.00.H18 Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên An toàn bức xạ và hạt nhân
1229 2.000942.000.00.00.H18 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện Chứng thực
1230 2.000635.000.00.00.H18 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã,Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Hộ tịch