TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1211 2.002227.000.00.00.H18 Thông báo thay đổi tổ hợp tác UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
1212 2.000609.000.00.00.H18 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Quản lý Cạnh tranh
1213 1.001147.000.00.00.H18 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại UBND tỉnh Điện Biên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch - tỉnh Điện Biên Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm
1214 2.001958.000.00.00.H18 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã UBND tỉnh Điện Biên Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
1215 1.005124.000.00.00.H18 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
1216 1.010029.000.00.00.H18 Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Điện Biên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
1217 1.000362.000.00.00.H18 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên,Trung tâm Giới thiệu việc làm - tỉnh Điện Biên Việc làm
1218 1.003022.000.00.00.H18 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện UBND tỉnh Điện Biên Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh,Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Đất đai
1219 1.004177.000.00.00.H18 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) UBND tỉnh Điện Biên Văn phòng đăng ký đất đai,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
1220 1.001826.000.00.00.H18 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ