TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
111 1.003055.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Mỹ phẩm
112 1.008126.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng. UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Chăn nuôi
113 2.000354.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Kinh doanh khí
114 2.000142.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Kinh doanh khí
115 2.000163.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Kinh doanh khí
116 2.000387.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Kinh doanh khí
117 2.000073.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Kinh doanh khí
118 2.000196.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Kinh doanh khí
119 2.000194.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên Kinh doanh khí
120 1.001765.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ