TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1161 1.008727.000.00.00.H18 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quản tài viên
1162 1.001600.000.00.00.H18 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quản tài viên
1163 1.001633.000.00.00.H18 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Quản tài viên
1164 2.001737.000.00.00.H18 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) UBND tỉnh Điện Biên Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên Xuất Bản, In và Phát hành
1165 2.001762.000.00.00.H18 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xuất Bản, In và Phát hành
1166 2.000568.000.00.00.H18 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Giám định tư pháp
1167 1.001747.000.00.00.H18 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Hoạt động khoa học và công nghệ
1168 1.001677.000.00.00.H18 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Hoạt động khoa học và công nghệ
1169 1.010594.000.00.00.H18 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Giáo dục nghề nghiệp
1170 1.010588.000.00.00.H18 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Giáo dục nghề nghiệp