TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1141 1.006216.000.00.00.H18 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất UBND tỉnh Điện Biên Cục Quản lý công sản - Bộ tài chính,Bộ Công an,Bộ Quốc phòng,Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên Quản lý công sản
1142 1.009467.000.00.00.H18 Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể. UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Lao động
1143 1.004895.000.00.00.H18 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã UBND tỉnh Điện Biên Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
1144 1.002079.000.00.00.H18 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
1145 1.002055.000.00.00.H18 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
1146 1.002032.000.00.00.H18 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Luật sư
1147 1.000588.000.00.00.H18 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Tư vấn pháp luật
1148 2.000778.000.00.00.H18 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng
1149 2.000743.000.00.00.H18 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng
1150 2.000758.000.00.00.H18 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng