TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1131 1.005084.000.00.00.H18 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục dân tộc
1132 1.004555.000.00.00.H18 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục tiểu học
1133 1.005069.000.00.00.H18 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục nghề nghiệp
1134 1.004442.000.00.00.H18 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện,Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục trung học
1135 1.005015.000.00.00.H18 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác
1136 1.006388.000.00.00.H18 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục trung học
1137 1.001877.000.00.00.H18 Thành lập Văn phòng công chứng UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng
1138 1.008929.000.00.00.H18 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Thừa phát lại
1139 1.005053.000.00.00.H18 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác
1140 1.005429.000.00.00.H18 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài chính - tỉnh Điện Biên,Phòng Tài chính - Kế hoạch - tỉnh Điện Biên Quản lý công sản