TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1111 1.003456.000.00.00.H18 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thủy lợi
1112 1.003203.000.00.00.H18 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Thủy lợi
1113 2.001322.000.00.00.H18 Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
1114 1.003347.000.00.00.H18 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thủy lợi
1115 1.003232.000.00.00.H18 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Thủy lợi
1116 1.010736.000.00.00.H18 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Môi trường
1117 2.000216.000.00.00.H18 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Sở Nội vụ - tỉnh Điện Biên Bảo trợ xã hội
1118 1.003118.000.00.00.H18 Thành lập Hội công chứng viên UBND tỉnh Điện Biên Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên Công chứng
1119 1.009466.000.00.00.H18 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Lao động
1120 1.010587.000.00.00.H18 Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh Giáo dục nghề nghiệp