TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1021 1.003188.000.00.00.H18 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Thủy lợi
1022 1.000047.000.00.00.H18 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Lâm nghiệp
1023 1.000055.000.00.00.H18 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Lâm nghiệp
1024 2.001804.000.00.00.H18 Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Thủy lợi
1025 1.004949.000.00.00.H18 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Tiền lương
1026 2.001787.000.00.00.H18 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Sở Tài nguyên Môi trường - tỉnh Điện Biên Địa chất và khoáng sản
1027 1.008409.000.00.00.H18 Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ (cấp tỉnh) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh,Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Phòng, chống thiên tai
1028 1.005143.000.00.00.H18 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài UBND tỉnh Điện Biên Phòng Giáo dục và Đào tạo,Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1029 1.008408.000.00.00.H18 Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Phòng, chống thiên tai
1030 2.001627.000.00.00.H18 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Thủy lợi