TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
1011 1.001077.000.00.00.H18 Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
1012 1.000071.000.00.00.H18 Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Lâm nghiệp
1013 1.000084.000.00.00.H18 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Lâm nghiệp
1014 1.000081.000.00.00.H18 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Lâm nghiệp
1015 2.001947.000.00.00.H18 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND tỉnh Điện Biên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Bộ Công an,Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.,Công an Xã,Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội,Công an huyện,Công an Tỉnh,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Trẻ em
1016 1.003618.000.00.00.H18 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Nông nghiệp
1017 1.003605.000.00.00.H18 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp Huyện Nông nghiệp
1018 1.003596.000.00.00.H18 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) UBND tỉnh Điện Biên Ủy ban nhân dân cấp xã Nông nghiệp
1019 1.001086.000.00.00.H18 Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế UBND tỉnh Điện Biên Sở Y tế - tỉnh Điện Biên Khám bệnh, chữa bệnh
1020 1.001499.000.00.00.H18 Phê duyệt liên kết giáo dục UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Đào tạo với nước ngoài