TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ Công bố/Công khai CQ thực hiện Lĩnh vực
91 2.000189.000.00.00.H18 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Giáo dục nghề nghiệp
92 1.005354.000.00.00.H18 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Giáo dục nghề nghiệp
93 1.001786.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ UBND tỉnh Điện Biên Sở Khoa học và Công nghệ - tỉnh Điện Biên Hoạt động khoa học và công nghệ
94 1.000167.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp UBND tỉnh Điện Biên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - tỉnh Điện Biên Giáo dục nghề nghiệp
95 1.005061.000.00.00.H18 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học UBND tỉnh Điện Biên Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Điện Biên Các cơ sở giáo dục khác
96 1.001919.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
97 2.000872.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
98 1.002030.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu UBND tỉnh Điện Biên Sở Giao thông vận tải - tỉnh Điện Biên Đường bộ
99 2.000591.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện UBND tỉnh Điện Biên Sở Công Thương - tỉnh Điện Biên An toàn thực phẩm
100 1.007931.000.00.00.H18 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón UBND tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên Bảo vệ thực vật