Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Thành phần hồ sơ phải nộp để thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Thời điểm thẩm định các điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư là khi nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Thời gian giải quyết hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất là bao nhiêu ngày

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Thời hạn giải quyết ĐTM là bao nhiêu ngày làm việc?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Thời hạn kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là bao nhiêu ngày?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Thời hạn xác nhận đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai gồm bao nhiêu thủ tục?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Trước khi hết thời hạn sử dụng đất bao lâu thì người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Việc nộp hồ sơ đăng ký cấp sổ chủ nguồn thải CTNH được nộp bằng hình thức nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Các quy chuẩn kỹ thuật đối với phương tiện quảng cáo ngoài trời được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Căn cứ pháp lý để giải quyết TTHC này?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Cấp nào có thẩm quyền quyết định công nhận và thu hồi quyết định công nhận khu du lịch quốc gia?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Có được sử dụng loa phóng thanh khi thực hiện đoàn người quảng cáo?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, lặn cần yêu cầu, điều kiện gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn cần yêu cầu, điều kiện gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông cần yêu cầu, điều kiện gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Để thực hiện thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cần những điều kiện gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Điều kiện để công nhận khu du lịch quốc gia được quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời: