Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Phí Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)bao nhiêu

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Thủ tục Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp có mất phí không? Nếu có là bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Tôi chuẩn bị thành lập Công ty kinh doanh các sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu. Tôi muốn hỏi trình tự kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu được quy định ở văn bản pháp luật nào và quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Tôi đã nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. Vây xin hỏi, sau bao nhiêu ngày tôi sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo quy định?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Tôi đã nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. Vây xin hỏi, sau bao nhiêu ngày tôi sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo quy định?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Trình tự thực hiện thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón gồm những bước nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Từ thời điểm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật đến khi được cấp Giấy chứng nhận là bao nhiêu ngày?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Các bước giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Các cơ sở phải đảm bảo đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp phải đảm bảo các điều kiện gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Các trường hợp nào không áp dụng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với con của người có có công?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động có trách nhiệm tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Đề nghị tiếp nhận đối tượng vào trung tâm Bảo trợ xã hội trong hồ sơ gồm có những loại văn bản nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Để thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đáp ứng các điều kiện gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Để thực hiện giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần cần các lợi giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Đơn xin nghỉ chịu tang có nhất thiết phải có xác nhận của UBND xã nơi học viên cư trú không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thụgồm những văn bản, giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm những loại giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm có những loại Văn bản, giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Hồ sơ thực hiện giám định vết thương còn sót gồm những loại giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời: