Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Trình tự cấp, thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Trường hợp nào thì phải điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ghi sai do lỗi của cơ quan cấp?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Yêu cầu, điều kiện khi lập báo cáo KTKT ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Yêu cầu, điều kiện khi lập dự án đầu tư xây dựng ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Các yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu tôi cần thực hiện thủ tục, cung cấp giấy tờ gì? Thời gian được cấp giấy bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Doanh nghiệp chúng tôi xét thấy đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y, vậy để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y chúng tôi phải nộp những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Doanh nghiệp chúng tôi xét thấy đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y, vậy để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y chúng tôi phải nộp những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Doanh nghiệp chúng tôi xét thấy đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y, vậy để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y chúng tôi phải nộp những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Đối tượng nào phải Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Đối tượng nào phải Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Hiện nay, gia đình tôi muốn nhập khẩu thuốc thú y, vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về điều kiện nhập khẩu thuốc thú y?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Hiện nay, gia đình tôi muốn nhập khẩu thuốc thú y, vậy pháp luật hiện hành quy định như thế nào về điều kiện nhập khẩu thuốc thú y?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản gồm những thành phần nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Hồ sơ cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm gồm những thành phần nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Hồ sơ Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận)gồm những thành phần nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Hồ sơ Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) gồm những thành phần nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Hồ sơ đăng ký, khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu được quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Hồ sơ đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật gồm những thành phần nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời: