Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Tại sao trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải lấy ý kiến của các hộ dân xung quanh về nguồn đất?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Tại sao phải công khai niêm yết trong việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Có nhất thiết phải lấy chữ ký của các thành viên trong hộ gia đình khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Các trường hợp được Miễn, Giảm tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Thời gian giải quyết bao lâu ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Trình tự thủ tục để được Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm là gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Hồ sơ cần phải nộp để làm thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Cần bao nhiêu thời gian để nhận được Quyết định Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Trình tự thủ tục để được Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Hồ sơ cần phải nộp để làm thủ tục Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Quyết định Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Muốn được hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân cần nộp những giấy từ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Mẹ đơn thân có được hưởng trợ cấp nuôi con đơn thân không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng cần thủ tục như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Tôi muốn Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập cần làm trình tự thủ tục như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập cần nộp hồ sơ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập cần nộp hồ sơ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời: