Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Quy trình đăng ký hộ kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh là bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Trình tự thực hiện thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hồ sơ cần những loại giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Thời hạn giải quyết là bao nhiêu ngày

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Quy trình nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc mua hóa đơn lẻ được quy định như thế nào

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Quy trình chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã được quy định cụ thể như nào

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Quy trình thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng được quy định như nào

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Đề nghị cho biết trường hợp nhiều người cùng khiếu nại trực tiếp như vậy thì việc trình bày nội dung khiếu nại được thực hiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Xin hỏi pháp luật có quy định việc cử người đại diện trình bày nội dung khiếu nại như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của người khiếu nại trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Quy định về thời hiệu khiếu nại hiện nay như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Các khiếu nại không được giải quyết?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Pháp luật quy định như thế nào về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Là người được phân công tiếp công dân tại bộ phận một cửa. Vậy với tư cách là người tiếp công dân có trách nhiệm gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Bộ hồ sơ xin cấy giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP gồm những thủ tục gì

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Có quy định cụ thể về thời hạn đăng ký khai sinh hay không? Nếu có thì quy định như thế nào? Người đi khai sinh phải thực hiện những thủ tục gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Đăng ký khai sinh có phải nộp lệ phí không ạ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Thủ tục đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã được pháp luật hiện hành quy định cụ thể như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời: