Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Giấy phép điều chỉnh thực hiện theo mẫu nào? Hồ sơ gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bao gồm có hồ sơ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài cho tổ chức gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Hồ sơ đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề bao gồm những tài liệu gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung CCNL bao gồm có hồ sơ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng được quy định tại văn bản nào? Mức lệ phí là bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Lệ phí cấp phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Nội dung thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Nội dung thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng gồm những nội dung gì ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Thành phần hồ sơ công trình không theo tuyến đối với trường hợp xây mới được quy định ở đâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Thành phần hồ sơ của thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản bao gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Thành phần hồ sơ thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP bao gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Thời gian điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng bao nhiêu ngày?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Thời gian thẩm định Báo cáo KTKT bao nhiêu ngày?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Thời gian thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh bao nhiêu ngày?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Thời gian thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh bao nhiêu ngày?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Thời gian thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh bao nhiêu ngày?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Trách nhiệm của chủ đầu tư đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời: