Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Khi nào nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục ký quỹ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Luật Đầu tư 2014 đã có sự thay đổi cơ bản trong việc tách bạch thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp với thủ tục về đăng ký đầu tư. Vui lòng giới thiệu chi tiết nội dung nêu trên?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Mối quan hệ giữa kế hoạch thực hiện hằng năm và kế hoạch đầu tư công hằng năm?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Nhà thầu phải nộp các chi phí gì khi sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Nội dung cơ bản của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2014?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Quy định về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Quy định về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Quy định về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Quy định về thủ tục và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Quy trình đăng ký chứng thư số Bên mời thầu, nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm mấy bước?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất là bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Thời gian thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất là bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Thời hạn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia do nhà đầu tư đề xuất gồm những nội dung gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do nhà đầu tư đề xuất gồm những nội dung gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2014?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Xin hỏi trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định tại Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Xin hỏi về các điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời: