Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Trình tự, thủ tục hồ sơ và phương thức chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Trình tự, thủ tục xét, duyệt hưởng chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh được thực hiện như thế nào là đúng quy định?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Trình tự, thủ tục xét, duyệt hưởng chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số được thực hiện như thế nào là đúng quy định?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Việc dừng cấp học bổng và kinh phí hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập trong trường hợp nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Xin được hỏi về thẩm quyền và trình tự cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Xin được hỏi về thẩm quyền và trình tự xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Xin hãy cho biết thông tin đầy đủ về đối tượng, điều kiện, nơi đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Yêu cầu và điều kiện để xét và giải quyết chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông là gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Chi nhánh công ty có được tham dự thầu không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Chi phí đối với nhà thầu nước ngoài là bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Chứng chỉ được cấp lại trong trường hợp nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu có thời hạn sử dụng bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Đề nghị hướng dẫn chi tiết về mức kỹ quỹ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Đề nghị hướng dẫn chi tiết về mức kỹ quỹ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Đối với trường hợp nào thì hồ sơ đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa được phê duyệt ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Hồ sơ đăng ký của nhà thầu/nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Hồ sơ đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được phê duyệt sau bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Khi nào Dự án của tôi được hoàn trả tiền ký quỹ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Khi nào Nhà đầu tư được giảm tiền ký quỹ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời: