Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Đối tượng đủ điều kiện đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc Bổ túc Trung học phổ thông) từ sổ gốc gồm những đối tượng nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Đối tượng đủ điều kiện đề nghị chỉnh sửa bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc Bổ túc Trung học phổ thông) từ sổ gốc gồm những đối tượng nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Đối tượng nào thuộc diện được cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Đối tượng và điều kiện xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học được quy định cụ thể như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Đối tượng xét tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú được quy định cụ thể như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Hồ sơ cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa bao gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông bao gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Hồ sơ đề nghị xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh bao gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Hồ sơ đề nghị xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số bao gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Hồ sơ xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học bao gồm những thành phần nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa được hiểu thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Thành phần hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa bao gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Thành phần hồ sơ xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học bao gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Thành phần hồ sơ xét tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Trình tự xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học được quy định thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Trình tự xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú được quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Trình tự xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học được thực hiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:41)

Xem trả lời: