Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Người tố cáo được rút tố cáo khi nào

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Những người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Pháp luật quy định như thế nào về thời hạn giải quyết tố cáo

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Quy định về quyền và nghĩa vụ của người được xác minh tài sản, thu nhập

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Quy định về Xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Quyết định xác minh tài sản, thu nhập phải được gửi cho người được xác minh trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xác minh?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Thời điểm hoàn thành việc kê khai hàng năm

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Thời hạn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là bao nhiêu ngày

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai là bao nhiêu ngày

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Thời hạn khiếu nại lần hai được quy định như thế nào

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Thời hạn thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai như thế nào

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Thời  hiệu khiếu nại là bao nhiêu ngày

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Thủ tục xác minh tài sản thu nhập được thực hiện như thế nào

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Tố cáo được thực hiện thông qua hình thức nào? Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận tố cáo như thế nào

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì thời hạn kê khai bổ sung hoặc kê khai lại bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Việc kê khai tài sản, thu nhập được tổ chức như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Các trường hợp bổ sung người có uy tín?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Chế độ hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người có uy tín như thế nào và định mức cụ thể thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Cơ quan nào có thẩm quyền ra Quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời: