Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ được tiến hành trong trường hợp nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Tổ chức KH&CN bị mất giấy chứng nhận có được cấp lại không? Yêu cầu để cấp lại giấy chứng nhận cần có những điều kiện gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Tổ chức KH&CN đã được Sở KH&CN tỉnh Điện Biên cấp Giấy chứng nhận nhưng bị mất hoặc rách nát xin cấp lại Giấy chứng nhận có mất phí và lệ phí không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập được hoạt động trong những lĩnh vực nào ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Tổ chức, cá nhân phải đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép trong các trường hợp nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế) thì có mất phí và lệ phí không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Tổ chức, các nhân nào bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các trường hợp nào ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Bản kê khai tài sản, thu nhập được công khai như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Các khiếu nại nào không được thụ lý giải quyết

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Các tài sản, thu nhập nào phải kê khai?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Cách thức tiếp nhận và trả kết xử lý đơn

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Căn cứ để xác minh tài sản thu nhập

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai phải bàn giao bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Khi đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân, công dân có quyền và nghĩa vụ gì

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Khi nào người khiếu nại được rút đơn khiếu nại

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Khi nhận được tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận có trách nhiệm xử lý như thế nào

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Là người được phân công tiếp công dân tại bộ phận một cửa. Vậy với tư cách là người tiếp công dân có trách nhiệm gì

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Luật Tiếp công dân năm 2013 quy định nghiêm cấm những hành vi nào

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của ai theo quy định

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Người khiếu nại có thể khiếu nại thông qua hình thức nào

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời: