Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Trường hợp do không cẩn thận trong việc lưu giữ, đơn vị đã làm thất lạc bản gốc mã số đơn vị sử dụng ngân sách. Để nhận được kinh phí đơn vị phải có giấy chứng nhận mã số trình kho bạc. Vậy đơn vị có được xin cấp lại mã số cũ để tiện cho việc giao dịch có được không?Và đơn vị muốn thay đổi thông tin cần những thủ tục gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Vui lòng cho biết thành phần hồ sơ để các doanh nghiệp đăng ký giá gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” cần đảm bảo những yêu cầu, điều kiện nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Để được cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp thì cần đảm bảo những yêu cầu, điều kiện nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Để thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của Tổ chức KH&CN cần đảm bảo những yêu cầu nào về nguồn nhân lực?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có giá trị trong các hoạt động nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” bị thu hồi trong trường hợp nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Điện Biên” có hiệu lực trong thời gian bao nhiêu lâu? Và có được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ của tổ chức, cá nhân bị rách, nát, mất có được cấp lại Giấy phép không? Để cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế) cần có những điều kiện gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Hồ sơ đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế) được tiến hành trong khoảng thời gian nào trước khi Giấy phép cũ hết hạn?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Hồ sơ đề nghị gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý được tiến hành trong khoảng thời gian nào trước khi Giấy chứng nhận cũ hết hạn?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Hồ sơ và Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thể gửi bằng hình thức nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Mỗi kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cấp bao nhiêu giấy chứng nhận?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Phí và lệ phí khi thực hiện thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả do ai chi trả ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Phí và lệ phí thực hiện TTHC được thanh toán theo hình thức nào ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Sau thời gian bao lâu thì tổ chức, cá nhân nhận được Giấy xác nhận ? Nếu Nhiệm vụ khoa học cần thẩm định thì thời gian thẩm định có được tính trong thời hạn xử lý hồ sơ không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Thành phần hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước gồm?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Thời hạn giải quyết là bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Thời hạn giải quyết là bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời: