Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Anh/Chị cho biết Người dự đăng ký xét tuyển viên chức cần đảm bảo những điều kiện gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Anh/Chị cho biết Người trúng tuyển cần phải bổ sung những gì để hoàn thiện Hồ sơ trước khi ký quyết định tuyển dụng?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Anh/Chị cho biết Những đối tượng nào được ưu tiên trong tuyển dụng viên chức?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Anh/Chị cho biết Thành phần hồ sơ Chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Anh/Chị cho biết Thành phần hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức bao gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Anh/Chị cho biết Thành phần hồ sơ đề nghị được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến bao gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Anh/Chị cho biết Thành phần hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen cấp tỉnh bao gồm những gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Anh/Chị cho biết Thành phần hồ sơ đối với thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ bao gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Anh/Chị cho biết Thành phần hồ sơ Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Anh/Chị cho biết Thành phần hồ sơ tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Anh/Chị cho biết Thời gian thực hiện Thủ tục tặng bằng khen cấp tỉnh là bao nhiêu ngày?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Anh/Chị cho biết Trình tự đề nghị được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến bao gồm những bước nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Anh/chị cho biết Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thăng hạng viên chức là những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Anh/Chị cho biết Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục Chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên là gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Anh/Chị cho biết Yêu cầu, điều kiện để thực hiện Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Bà Nguyễn Thị A đến Sở Nội vụ hỏi Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức bao gồm những bước nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Chị Trương Thị H đến Sở Nội vụ hỏi Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ có bao nhiêu bước, cụ thể như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Đề nghị quý cơ quan cho biết Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Ông Lò Văn P Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh có bao nhiêu bước, cụ thể như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Ông Lò Văn T hỏi Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên có bao nhiêu bước? cụ thể như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời: