Đến tháng 6/2023
UBND huyện Mường Nhé đã giải quyết

84.29 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
00:53:16, 09/06/2023)