Đến tháng 3/2023
UBND huyện Nậm Pồ đã giải quyết

97.05 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
02:40:24, 25/03/2023)