Đến tháng 3/2023
UBND huyện Mường Chà đã giải quyết

94.63 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
01:56:48, 25/03/2023)