Đến tháng 7/2022
UBND huyện Tủa Chùa đã giải quyết

97.97 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
14:22:18, 06/07/2022)