Đến tháng 3/2023
UBND huyện Tủa Chùa đã giải quyết

97.97 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
02:23:49, 25/03/2023)