Đến tháng 8/2022
UBND huyện Điện Biên đã giải quyết

83.21 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
10:21:58, 13/08/2022)