Đến tháng 3/2023
UBND huyện Điện Biên đã giải quyết

83.21 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
02:13:36, 25/03/2023)