Đến tháng 7/2022
Sở Y tế đã giải quyết

99.27 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
14:21:09, 06/07/2022)