Đến tháng 3/2023
Sở Y tế đã giải quyết

99.27 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
02:22:09, 25/03/2023)