Đến tháng 3/2023
Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

98.67 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
02:08:44, 25/03/2023)