Đến tháng 8/2022
Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

99.11 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
10:18:38, 13/08/2022)