Đến tháng 6/2023
Tỉnh Điện Biên đã giải quyết

92.8 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
09:40:23, 07/06/2023)