Thông báo:
Từ ngày 20/06/2022 thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC trên hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên tại địa chỉ: https://motcua.dienbien.gov.vn/vi
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY
Đúng hạn:
92.8 %
Đã xử lý đúng hạn
290471 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
22537 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

THỐNG KÊ TỔNG HỢP

Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã

THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

STT Cơ quan thực hiện Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Hồ sơ trả lại
Tổng số Trong đó Tổng số Đúng thời hạn Quá hạn chưa đến hạn
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận
I SỞ BAN NGÀNH
1 Sở Công thương 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sở Giao thông - Vận tải 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sở Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sở Tài nguyên và Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sở Tư pháp 1 1 0 1 0 1 0 0
13 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sở Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ban Dân tộc tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Trung tâm CNTT & TT - Sở TTTT 0 0 0 0 0 0 0 0
II HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 UBND huyện Điện Biên 0 0 0 0 0 0 0 0
3 UBND huyện Mường Ảng 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UBND huyện Tuần Giáo 15 15 0 15 0 1 14 0
5 UBND huyện Tủa Chùa 0 0 0 0 0 0 0 0
6 UBND huyện Điện Biên Đông 0 0 0 0 0 0 0 0
7 UBND huyện Mường Chà 0 0 0 0 0 0 0 0
8 UBND huyện Nậm Pồ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 UBND huyện Mường Nhé 0 0 0 0 0 0 0 0
10 UBND Thị xã Mường Lay 0 0 0 0 0 0 0 0
III XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 UBND huyện Điện Biên 0 0 0 0 0 0 0 0
3 UBND huyện Mường Ảng 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UBND huyện Tuần Giáo 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UBND huyện Tủa Chùa 0 0 0 0 0 0 0 0
6 UBND huyện Điện Biên Đông 6 6 0 6 0 6 0 0
7 UBND huyện Mường Chà 0 0 0 0 0 0 0 0
8 UBND huyện Nậm Pồ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 UBND huyện Mường Nhé 0 0 0 0 0 0 0 0
10 UBND Thị xã Mường Lay 3 3 0 3 0 3 0 0